Aviso legal

A información desta páxina Web non ten garantía de ningún tipo, explícita nin implícitamente, e poderá cambiarse ou actualizarse sen previo aviso. NOVOS CINEMAS non asume responsabilidade algunha derivada dos contidos que terceiras partes inclúan nos hipervínculos referidos nesta páxina. O establecemento do hipervínculo non implica en ningún caso a existencia de relacións entre NOVOS CINEMAS e o propietario da páxina Web na que se estableza, así como tampouco a aceptación ou aprobación por parte de NOVOS CINEMAS dos contidos ou servizos alí ofrecidos.

Toda a información que NOVOS CINEMAS reciba a través deste sitio web non se considerará confidencial salvo que estea contemplada no apartado de política de confidencialidad. Calquera outra información que sexa enviada a NOVOS CINEMAS poderá ser utilizada, reproducida, transformada, transmitida ou difundida por NOVOS CINEMAS segundo estímeo oportuno. Queda expresamente prohibido calquera alteración, cambio, modificación ou adaptación desta páxina Web ou de calquera información que conteña.

NOVOS CINEMAS non se responsabiliza de ningún dano ou prexuízo no software ou hardware do usuario que derivados do acceso á súa páxina Web ou do uso de información ou aplicacións nela contidas. Así mesmo, non se responsabiliza nin garante a disponibilidad e continuidade do acceso a esta páxina web ou que estea libre de erros. O usuario responderá dos danos e prexuízos de toda natureza que NOVOS CINEMAS poida sufrir como consecuencia do incumplimiento de calquera das obrigacións ás que queda sometido polas presentes condicións. O usuario é consciente e acepta voluntariamente que o uso de calquera contido desta páxina Web realizarase baixo a súa única e exclusiva responsabilidade.