Ficha de inscrición LAB 2020

1. PELÍCULA / FILM
2.DATOS DO AUTOR / DATOS DEL AUTOR / AUTHOR'S DATA

3.DECLARACIÓN XURADA / DECLARACIÓN JURADA / SWORN DECLARATION

Declaro coñecer e aceptar as bases de NOVOS CINEMAS, Festival Internacional de Cinema de Pontevedra. / Declaro conocer y aceptar las bases de NOVOS CINEMAS, Festival Internacional de Cinema de Pontevedra. / I know and accept the rules of NOVOS CINEMAS, Festival Internacional de Cinema de Pontevedra